นโยบายส่วนบุคคล

บริษัท ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดูแลแบรนด์ เครื่องดื่มตราช้าง เป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลของเว็บไซต์นี้
บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่:
อาคารแสงโสม เลขที่ 15 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
www.changworld.com

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้ความสำคัญต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและการจัดการข้อมูลของท่านด้วยสำนึกรับผิดชอบ เราจะไม่เก็บหรือใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดโดยไม่ได้รับการอนุญาตโดยชัดแจ้งจากท่าน (เช่น การสมัครรับข่าวสาร) ข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนไว้และข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านจะถูกใช้เพื่อการให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านสมัครไว้เท่านั้น (เช่น จดหมายข่าวทางอีเมล) เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลของท่านไปยังบุคคลอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดหรือการขาย